Koszyk
?>

Konkurs

Regulamin konkursu „4 lata Rodzica-lidera

Organizatorem konkursu „4 lata Rodzica-lidera” jest Joanna Bzdzion-Rodzic-lider. Kontakt z organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@rodzic-lider.pl 

§ 1

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.07.2021 o godz. 15:00 i trwa do dnia 12.07.2021 do godz. 12:00. 

§ 3

Zadanie konkursowe

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
  1. Polubić post konkursowy Rodzic-lider na Instagramie
  2. Zaprosić do konkursu dwie inne osoby
  3. Dodać komentarz z odpowiedzią na pytanie, co narysujesz kredkami mocy
 2. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie. 

§ 4

Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin. 
 2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że komentarz stanowi przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niego pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich. 
 3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie. 
 4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5

Wybór zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze …4 (słownie: cztery) prace, kierując się następującymi kryteriami: kreatywność, oryginalność, humor.  
 2. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.
 3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 12.07.2021 w następujący sposób: na stories na Instagramie oraz każdy zwycięzca otrzyma wiadomość prywatną przez Instagram. 

§ 6

Nagroda

 1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę w postaci paczki kredek oraz arkuszu naklejek o łącznej wartości 47,4 (słownie: czterdzieści siedem złotych czterdzieści groszy ) 
 2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę. 
 3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców firmą kurierską. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest jego organizator. 
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. 1)przeprowadzenie konkursu obejmujące działania takie jak gromadzenie prac konkursowych, ocena prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. 2)wywiązanie się z obowiązków nałożonych na organizatora konkursu jako płatnika podatku dochodowego od nagród w konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców organizatora konkursu, takich jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący wsparcie IT.
 4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, a po tym terminie zostaną usunięte, chyba że w tym czasie uczestnik złoży reklamację. W takiej sytuacji dane uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celu udokumentowania przebiegu postępowania reklamacyjnego.
 5. Dane zwycięzców konkursu, z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową. 
 6. Uczestnikom konkursu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:
  1. 1)prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. 2)prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  3. 3)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. 4)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. 5)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym http://www.rodzic-lider.pl/konkurs
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres kontakt@rodzic-lider.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.