Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.rodzic-lider.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

W sprawach związanych z polityką prywatności można skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@rodzic-lider.pl.

Twoja prywatność i dane, które mi powierzasz, (zapisując się na mój newsletter lub kupując mój produkt), są dla mnie bardzo ważne. Nigdy nie udostępniam ich osobom niepowołanym ani nie wysyłam niczego, na co nie wyraziłaś/wyraziłeś zgody.

W momencie, kiedy powierzasz mi swoje dane, przysługują Ci następujące prawa:

• Prawo do wglądu, jakie Twoje dane przetwarzam.
• Prawo do korekty danych.
• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.
• Prawo do całkowitego usunięcia danych (poza fakturami, które muszę przechowywać zgodnie z prawem).

Żeby skorzystać z tych praw, napisz do mnie na adres: kontakt@rodzic-lider.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem Danych Osobowych w skrócie „Administrator” jest Joanna Bzdzion, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Bzdzion- Rodzic-lider z siedzibą we Wrocławiu, ul. Himalajska 17, NIP: 916-132-53-15, REGON 367744288. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. „Użytkownik” to każdy podmiot przebywający na stronie internetowej i blogu o adresie www.rodzic-lider.pl ( w skrócie „strona”) oraz korzystający z niej oraz uczestnik warsztatów prowadzonych przez Administratora.
3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
4. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Administrator niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)
6. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
7. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2. Dane osobowe

1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. Rozpoczęcie korzystania z usług serwisu oznacza akceptację postanowień tej Polityki.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Oznacza to, że jeśli Użytkownik posiada Konto na stronie Administratora lub dokonał zakupu, to przetwarzane są jego dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania, adres IP.
4. Administrator jest także administratorem danych Użytkowników zapisanych na newsletter i osób zapisujących się na konsultacje, webinary, newsletter, darmowe i płatne szkolenia oraz pobierających podcasty i uzyskujących dostępy do darmowych materiałów.
5. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
6. Dane osobowe przetwarzane są:
◦ zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
◦ zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
◦ w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
◦ w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
◦ w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się na newsletter,
◦ w zakresie i celu zgodnym ze zgodą z wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się na konsultację,
◦ w zakresie i celu zgodnym ze zgodą z wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się na szkolenie,
◦ w zakresie i celu zgodnym ze zgodą z wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się się na webinar itd.
7. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@rodzic-lider.pl Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi on ściśle współpracuje.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych oraz na potrzeby podatkowe, jeśli Użytkownik dokonał zakupu na stronie Administratora.
10. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody przez Użytkownika, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
12. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
13. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
14. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
◦ OpiekunBloga – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
◦ MailChimp – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego,
◦ Fakturownia.pl – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane Użytkownika, jeżeli Administrator wystawia fakturę,
◦ Przelewy24 – w celu dokonywania płatności drogą internetową

16. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§ 3. Formularze

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach serwisu internetowego:
1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
2. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego prawdziwego adresu e-mail i imienia. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z tą Polityką prywatności.
3. Formularz systemu WordPress umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podawane są dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

§ 4. Newsletter

1. Newsletter jest to automatyczna wysyłka wiadomości e-mail do odbiorców i klientów. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać (klikając link „Wypisuję się z newslettera” w stopce e-maila ode mnie lub pisząc na adres kontakt@rodzic-lider.pl).
2. Poprzez Newsletter Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora, „Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter.
3. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną. Formularz zapisu na newsletter znajdziesz na stronie: www.rodzic-lider.pl
4. Przy zapisie na newsletter stosuję zabezpieczenie „double opt-in”. Polega to na tym, że po podaniu swoich danych w formularzu zapisu, otrzymujesz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Mechanizm ten zapobiega podawaniu cudzych danych w momencie zapisu na newsletter. Jeśli nie potwierdzisz zapisu na newsletter — nie zostajesz zapisany, a Twoje dane nie będą przez mnie przetwarzane.
5. Dane przekazane podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się w formularzu.
6. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
7. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”.
8. Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Administratora. Nie udostępniamy ich innym firmom ani niepowołanym osobom.
9. Firmy, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji usług (np. Mailchimp, który obsługuje wysyłkę newslettera), mają dostęp do danych Użytkownika wyłącznie na zasadzie powierzenia danych. Oznacza to, że mogą z nich korzystać tylko w celach wskazanych przez Administratora. Na przykład: Mailchimp przechowuje na swoich zabezpieczonych serwerach adresy e-mail udostępnione przez Administratora, ale nie ma prawa wysyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail ze swoją własną ofertą.
10. Adres e-mail Użytkownika podany w momencie zapisu na newsletter może być wykorzystywany przez Administratora w działaniach marketingowych na Facebooku, a konkretnie przy kierowaniu reklam do odpowiednich grup odbiorców. Działa to w ten sposób, że Administrator może pobrać całą listę e-mail, a następnie wykorzystać ją do stworzenia w Menadżerze Reklam na Facebooku tak zwanej niestandardowej grupy odbiorców. Pozwala to kierować reklamy tylko do osób zapisanych na newsletter lub do stworzenia grupy odbiorców podobnych do osób zapisanych na newsletter. Działa to w sposób automatyczny i statystyczny, tzn. Facebook nie udostępnia Administratorowi żadnych informacji na temat Użytkownika, a jedynie kieruje do Użytkownika odpowiednią reklamę.
11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 5. Komentarze

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania i usuwania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

§ 6. Technologie

1. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkownika, takie jak podstrony, które wyświetla, czas, jaki spędza na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie mógł korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
2. Administrator może korzystać z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować reklamy do Użytkownika. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
3. Administrator może osadzać na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy Użytkownik odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
4. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu czy na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§ 8. Pliki coockies

1. Witryna www.rodzic-lider.pl używa plików cookies, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryn Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
4. Na witrynie Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
◦ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
◦ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
◦ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
◦ „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.
2. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.rodzic-lider.pl
3. Informacje przedstawione na stronie internetowej i blogu www.rodzic-lider.pl obowiązują od 07 lipca 2017 r.
Ostatnia aktualizacja i przegląd Polityki miał miejsce dnia 07 września 2020 roku