23.03.2020
Konsultacje, sesje coachingowe, webinary
Regulamin

1. Zasady i definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z platformy szkoleniowej dostępnej na stronie: www.rodzic-lider.pl. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy, zwanych dalej Użytkownikami.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
1) Administrator/ Sprzedawca/Organizator – Joanna Bzdzion- Rodzic-lider z siedzibą we Wrocławiu 50-572, ul. Himalajska 17/1, NIP: 916-132-53-15, REGON: 367744288.
2) Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu www.rodziclider.pl
3) Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora
4) Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji użytkownika.
5) Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna pod adresem www.rodziclider.pl
6) Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Joanna Bzdzion- Rodzic-lider z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

1) Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.rodzic-lider.pl
2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień .
3) W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:
– Imię i nazwisko uczestnika kursu
– Adres
– Adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej
Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
4) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”.
5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.
6) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

3. Formy zapłaty

W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz
Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać:
1) jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencieprzez Sprzedawcę (Przelewy 24),
2) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy:

Joanna Bzdzion- Rodziclider

37 1950 0001 2006 0032 5022 0001

podając w tytule wpłaty nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu

 

3) Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Wszystkie ceny są cenami w wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.
4) Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
5) Każdy Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zakupu w formie wiadomości e‑mail. Jeżeli Zamawiający zaznaczy odpowiednią opcję w formularzu zamówienia, w ciągu 14 dni otrzymuje fakturę.
6) Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego nie są znane Organizatorowi/ Administratorowi. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się za pośrednictwem systemu Przelewy24.

4. Realizacja umowy sprzedaży

1) Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu, dostęp do platformy szkoleniowej może być uruchomiony na podstawie przesłanego na adres mailowy kontakt@crp.wroclaw.pl potwierdzenia przelewu w pliku pdf.
2) Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy elearningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.
3) Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.
4) Czas dostępu do materiałów ograniczony jest do 180 dni po pierwszym logowaniu przez Użytkownika. Po upływie tego okresu, konto użytkownika jest dezaktywowane.

5. Korzystanie z udostępnionych materiałów

1) Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader) Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
2) Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Administratora/Organizatora.
3) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
4) Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
5) W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/ Organizatora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
6) Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

6. Reklamacje

1) W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora/Administratora drogą mailową na adres kontakt@rodzic-lider.pl
2) Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Joanna Bzdzion-Rodzic-lider będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres kontakt@rodzic-lider.pl
3) Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

7. Odstąpienie od umowy

1) Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy e-learningowej może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
2) Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
3) Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres kontakt@rodzic-lider.pl

8. Postanowienia końcowe

1) Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
2) Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
3) Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
4) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
5) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.
6) Joanna Bzdzion- Rodzic-lider zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych.
7) W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Unii Europejskiej o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

OPINIE KLIENTÓW

Tym, co odkryłam, chcę się z Tobą dzielić na tej stronie. Wierzę, że moje doświadczenie może pomóc innym w budowaniu dobrych relacji z dziećmi. Jestem też mocno przekonana o tym, że pierwsze kilka lat życia jest bardzo ważne dla naszego dalszego rozwoju. To wtedy tworzą się kody i schematy, którymi będziemy się posługiwać przez resztę życia.