Regulamin

Dzień dobry!  

Drogi Kliencie! Skoro tutaj się znalazłeś, zakładam, że chcesz wiedzieć jakie są warunki  zakupów w moim sklepie! Starałam się opisać je tak, żeby były jak najbardziej zrozumiałe.  Jeśli jednak będziesz mieć dodatkowe pytania- nie wahaj się napisać do mnie na adres:  kontakt@rodzic-lider.pl  

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe  jako administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: Joanna Bzdzion, właścicielka Joanna  Bzdzion- Rodzic-lider. Adres: ul. Himalajska 17/1, 50-572 Wrocław, NIP: 916-132-53-15.  

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia  zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej  umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od  umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.  

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!  

§ 1  Definicje  

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,  

2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży  niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,  

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://rodzic-lider.pl// regulamin/ 

4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://rodzic-lider.pl//sklep 

5) Sprzedawca – Joanna Bzdzion- Rodzic-lider, ul. Himalajska 17/1, 50-572 Wrocław,  916-132-53-15  

§ 2 Postanowienia wstępne  

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc  jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu,  Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.  

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki  Sprzedawcy i Kupujących.  

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest  konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne  urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

1) dostęp do Internetu,  

2) standardowy system operacyjny,  

3) standardowa przeglądarka internetowa,  

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.  

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.  

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze  bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem  formularzy dostępnych w Sklepie.  

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami bru`o.  

§ 3  Usługi świadczone drogą elektroniczną  

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą  elektroniczną.  

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez  Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego  do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności  posiadania konta w Sklepie.  

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na  rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu  konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych  przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego  adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w  procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji  konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu  panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie  konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem  konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu  przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas  funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych  informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich  przechowywaniu.  

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newsle`era, Sprzedawca świadczy również na  rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu  wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub  usługach Sprzedawcy. Zapis do newsle`era odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie  formularza zapisu do newsle`era. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z  otrzymywania newsle`era, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej  wiadomości przesyłanej w ramach newsle`era lub przesyłając stosowne żądanie do  Sprzedawcy.  

6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są  natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o  udział w szkoleniu stacjonarnym i umowy o przeprowadzenie konsultacji zawierane za  pośrednictwem Sklepu.  

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z  korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne  odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności  środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby  nieuprawnione.  

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego  funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich  nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.  

9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@rodzic-lider.pl W  reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości  związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie  reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej  rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.  

§ 4  Składanie zamówienia  

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.  

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może  założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania  zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w  Sklepie.  

3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do  niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia  poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.  

4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych  lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji  zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy  zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem  złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio  się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może  skontaktować się ze Sprzedawcą.  

5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.  Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego  prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,  

6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w  przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności  obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za  zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w  przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z  potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie  powinna nastąpić w ciągu 12h od zawarcia umowy.  

7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący  ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący  podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego  co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany  telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej  sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z  weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających  Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień  po podjęciu kontaktu przez Kupującego.  

8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są  prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich  prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.  

§ 5  Dostawa i płatność  

1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz  prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy  zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.  Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych  przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.  

2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz  prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.  

3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayPal.  

4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu  drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.  

§ 6  Realizacja zamówienia  

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu  zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu  przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy  zamówienia.  

2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego  (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).  

3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione  produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie  produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji,  składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia  wynikający z opisu produktu.  

4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla  Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród  wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może  zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia  czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.  

§ 7  Odstąpienie od umowy Konsumenta  

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od  umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie  kupionych rzeczy.  

2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w  niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje  również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej  osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z  tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe  kryteria.  

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo  wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.  

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod  adresem https://rodzic-lider.pl//zwrot jednak nie jest to obowiązkowe.  

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał  informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od  umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni  od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam  odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego  upływem  

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie  otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt  dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym  przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o  wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu  takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej  transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym  przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.  

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania  rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące  wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania produktu.  

§ 8  Odpowiedzialność za wady  

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.  

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma  wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).  

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:  

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,  

2) żądać usunięcia wady,  

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,  

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,  określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając  oświadczenie stosownej treści.  

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem  https://rodzic-lider.pl//zwrot, jednak nie jest to obowiązkowe.  

6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również  pocztą elektroniczną.  

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od  dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy  wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego  (art. 556 – 576).  

9. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy  sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej  zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

§ 9  Dane osobowe i pliki cookies  

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.  

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o  następujące podstawy prawne:  

1)zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

2)realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

3)obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie  uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

4)identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem  realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

5)obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia  umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę –  art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

6)wysyłka newsle`era, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro  rachunkowe, hosmngodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu  CRM, dostawca systemu mailingowego.  

4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas  prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji  klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się  usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed  upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał  nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu  przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego  jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane  

5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do  żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.  

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by , założyć  konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newsle`era.  

7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.  

8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce  prywatności dostępnej pod adresem https://rodzic-lider.pl//polityka-prywatnosci/ 

§ 10  Prawa własności intelektualnej  

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz  elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w  rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do  których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.  

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych  prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z  treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich  przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.  

§ 11  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze  sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone  przez strony konfliktu.  

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:  

1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o  rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,  

2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu  między Kupującym a Sprzedawcą,  

3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub  organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.  

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej  h`p://polubowne.uokik.gov.pl.  

4. Konsument może również skorzystać z plaqormy ODR, która dostępna jest pod  adresem h`p://ec.europa.eu/consumers/odr. Plaqorma służy rozstrzyganiu sporów  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia  sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

§ 12  Postanowienia końcowe  

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji  oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez  Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem  zmiany.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez  uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed  zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o  każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres  e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu,  Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.  

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą  rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego  wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest  na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również  zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada  ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku  takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.  

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.12.2020  

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf –  linki znajdują się poniżej Regulaminu